.

اوقات شرعی روز​

اذان مغرب به دلیل ملاحضات منطقه ای با سه دقیقه تاخیر نمایش داده می شود 

March 31, 2023
Prayer Begins
اذان صبح5:34 am
طلوع آفتاب7:01 am
آذان ظهر1:22 pm
عصر4:56 pm
آذان مغرب8:01 pm
عشا8:59 pm