اوقات شرعی روز​

اذان مغرب به دلیل ملاحضات منطقه ای با سه دقیقه تاخیر نمایش داده می شود