آخرین اخبار

برنامه هفتگی مرکز
پنجشنبه ها شروع یک ساعت قبل از اذان مغرب
جمعه ها ظهر نماز جمعه
و برنامه جمعه شب شروع با اذان مغرب
شنبه ها مدرسه کودکان و نوجوانان

:صفحه تلگرام مرکز به آدرس زیر میباشد

:صفحه یوتیوب مرکز به آدرس زیر میباشد

صفحه تلگرام مرکز به آدرس زیر میباشد

اوقات شرعی

اذان مغرب به دلیل ملاحظات منطقه ای با سه دقیقه تاخیر نمایش داده می شود